LEVERINGSVOORWAARDEN
Hier vindt u de algemene voorwaarden van Bar creatief, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24378847.

Wij vinden het belangrijk om kwaliteit te leveren en stellen een goede relatie met u zeer op prijs. We maken daarom graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. 
Als u bij ons bestelt geeft u ten allen tijde aan akkoord te gaan met deze afspraken. In deze voorwaarden betekent:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Bar creatief is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 
Bar creatief: de eenmanszaak die een ontwerp & stylingbureau exploiteert. 
Overeenkomst: elke afspraak tussen Bar creatief en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Bar creatief ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Bar creatief met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Bar creatief, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.

1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.
1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn alle onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

2. PRIJZEN EN OFFERTES
2.1 Bar creatief behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Bar creatief gerechtigd de prijs aan deze stijging aan te passen.

2.3 Bar creatief zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s.
2.5 De administratie van Bar creatief geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Bar creatief verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Bar creatief verrichte leveringen. Bar creatief erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.
2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW. Bij kaarten zijn de vermelde prijzen inclusief 21% BTW. De offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum.
2.7 Bar creatief kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bar creatief niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.9 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.10 De klant dient zelf te informeren naar prijzen en zichzelf in te lichten met de informatie die de website biedt. Bar creatief is niet aansprakelijk over onduidelijkheden hierover wanneer de klant zichzelf niet voldoende heeft geïnformeerd.
Uiteraard staan wij voor al uw vragen klaar wanneer u van tevoren informatie wenst over onze diensten en producten.


3. OPDRACHT
3.1 De overeenkomst tussen de klant en Bar creatief komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Bar creatief. Dit kan via diverse wegen tot stand zijn gekomen.
De opdracht wordt via e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mail adres of er wordt een offerte ondertekend wordt door beide partijen. Ook wanneer Bar creatief een eerste schets/ontwerp heeft gemaakt is er sprake van een overeenkomst. Bij beïndiging van de opdracht door de klant worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
3.2 Bar creatief is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.

3.3 Bar creatief is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden eveneens ten behoeve door Bar creatief betrokken derden.

4. GEGEVENS OP DE KAARTEN, DOCUMENTEN EN GRAFISCHE PRODUCTEN
4.1 De klant levert zelf de tekst en informatie aan, Bar creatief draagt alleen zorg voor het ontwerp. Bar creatief neemt de informatie over die de klant aanlevert. De klant moet ten allen tijde zelf controleren of dit op juiste wijze is gebeurd. Eventuele fouten bij het overnemen van deze informatie vallen niet onder de verantwoording van Bar creatief. De klant heeft de mogelijkheid dit te controleren waardoor de eindverantwoording hiervan ook bij de klant blijft.
4.2 Bar creatief stuurt ter controle altijd een laatste definitieve versie van kaarten, documenten of grafische producten e.d.
4.2 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Bar creatief is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op de kaarten, documenten en grafische producten e.d.
Wanneer een klant toestemming geeft tot het drukken en/of realiseren van welk product dan ook, betekent dit dat de klant de inhoud geheel heeft goedgekeurd.


5. LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
5.1 Bar creatief streeft ernaar de grafische producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten of Post.nl en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
5.2 De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3 Bij geboortekaartjes voor 12.00 uur besteld, leveren en/of verzenden wij deze normaalgesproken dezelfde werkdag. Dit alles uiteraard onder voorbehoud. Mocht er een storing zijn met een van de machines wordt deze zo spoedig mogelijk gerepareerd. Wij zullen de opdracht na de reparatie zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.
5.4 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Alleen Bar creatief bepaalt of dit het geval is.
5.5 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Bar creatief hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.
5.6 Indien de klant een levering weigert, kan Bar creatief de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Bar creatief in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

6. BETALING
6.1 Betaling vindt vooraf plaats via overboeking. Na het leveren van de bestelling/dienst ontvangt de klant per e-mail of per post een factuur. Het bedrag dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
6.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Alle door Bar creatief gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

7. ANNULERING EN RETOURNEREN
7.1 Na overeenkomst tussen Bar creatief en de klant, kan een bestelling niet worden geannuleerd. De overeenkomst bestaat uit een door beide partijen ondertekende offerte of een akkoord per email van de klant aan Bar creatief. Wanneer Bar creatief in opdracht van de klant (ook na brainstormgesprek) aan een ontwerp is begonnen betekent dit ook dat bij annulering de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
7.2 Tenzij er een goed gegronde reden bestaat kan de klant de bestelling annuleren. Alleen Bar creatief bepaald of dit het geval is. Bar creatief zal de klant dan een schriftelijke toezegging doen.

7.3 Als een drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.
7.4 Bij toegestane annulering namens Bar creatief worden wel de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht bij de klant. Bar creatief brengt dan het aantal gemaakte uren ontwerptijd in rekening. Ook speciaal aangeschafte producten en materialen worden doorberekend.
7.5
Wanneer je toch niet tevreden bent over een product dat je hebt besteld in onze webshop, mag je het product binnen 14 dagen retourneren. Het product dient in de originele verpakking verzonden te worden zonder beschadigingen. Kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de klant. Wanneer wij het product in goede staat retour hebben ontvangen, betalen wij het aankoopbedrag terug.
7.6 Gepersonaliseerde bestellingen kunnen wij helaas niet retour nemen.

8. GARANTIES EN KLACHTEN
8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8.2 Een proefprint kan altijd een klein verschil geven in vergelijking met de definitieve producten. Dit komt doordat proef en definitief drukproces meestal op verschillende dagen plaatsvinden en de temperatuurverschillen van invloed kunnen zijn op de machine. Deze afwijkingen zijn van geringe betekenis, als deze grotere vormen aannemen zal Bar creatief allereerst de bestelling opnieuw in behandeling nemen. Alleen als dit niet mogelijk is zal Bar creatief een korting geven. Alleen Bar creatief kan dit bepalen.

8.3 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de grafische producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Bar creatief hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Bar creatief zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Bij reeds gebruikte/verzonden producten kan Bar creatief geen klachten meer in behandeling nemen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Bar creatief sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Bar creatief verzonden producten. Bar creatief sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
9.2 Bar creatief werkt alleen met eigen beelden. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er geen foto's, beelden e.d. worden gebruikt waar auteursrecht op rust. Helaas valt dit niet altijd te controleren, wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor auteursrechten op foto's, beelden e.d. die door klanten worden aangeleverd.


10. OVERMACHT
10.1 Bar creatief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Bar creatief.
10.2 In geval van overmacht heeft Bar creatief het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Bar creatief zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.

10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bar creatief geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bar creatief niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

11. PRIVACY
11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bar creatief gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

12. AUTEURSRECHT
12.1 Op alle op de site van Bar creatief afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Bar creatief.
12.2 Ook om deze reden is Bar creatief tevens gerechtigd ons logo en/of website te vermelden op de grafische producten. Uiteraard gaat Bar creatief hier zorgvuldig mee om en zorgen wij ervoor dat dit altijd uitkomt in het ontwerp. Dit gebeurd altijd op subtiele wijze. Bar creatief bepaald of het logo en/of de website worden vermeld, afhankelijk van de ruimte van het product. U kunt er voor kiezen om, tegen betaling, deze vermelding weg te laten op de achterzijde van kaarten.

12.3 Bar creatief is gerechtigd om het voor u ontworpen product te vermelden op www.barcreatief.nl door bijvoorbeeld een plaatsing in ons portfolio.
12.4 Alle ontwerpen ontwerpen die wij maken zijn eigendom van Bar creatief. Elk ontwerp kan en mag een uitgangspunt, voorbeeld of inspiratiebron zijn voor een volgend ontwerp of product. Het ontwerp blijft altijd eigendom van Bar creatief.


13. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
13.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Bar creatief
13.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Bar creatief aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Bar creatief, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.3 Indien en voor zover Bar creatief producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de klant, zoals door de klant aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De klant vrijwaart Bar creatief voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Bar creatief in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

14. TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op elke overeenkomst tussen Bar creatief en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.


15. VINDPLAATS EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.

15.3 Bar creatief is ten allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

© 2017 - 2022 Bar creatief | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel